.
.
.

 

 

 

 

ΛΕΡΝΗ

Δίαιτα ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού σε λίμνες

Η ΛΕΡΝΗ είναι ένα μοντέλο προσομοίωσης της δίαιτας ρύπων σε λίμνες. Στο μοντέλο πραγματοποιείται ισοζύγιο εισροών – εκροών για την εκτίμηση του μέσου βάθους και της επιφάνειας του υδάτινου όγκου, δεδομένα που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την μαθηματική περιγραφή των σημαντικότερων φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών που λαμβάνουν μέρος εντός της υδάτινης μάζας. Για την ικανοποιητική περιγραφή του φαινομένου του ευτροφισμού εξετάζονται ρύποι όπως τα άλγη, ο φώσφορος, το άζωτο, ο οργανικός άνθρακας και το διαλυμένο οξυγόνο, ενώ στα αποτελέσματα του μοντέλου περιλαμβάνονται χρονοσειρές αντιπροσωπευτικών τιμών των παραπάνω ρύπων για όλη τη λίμνη.

Άλλα υπολογιστικά συστήματα της ΥΔΡΟΓΑΙΑΣ...Συνεργαζόμενοι φορείς

ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.

ΕΜΠ - Τομέας Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας

Αειφορική ∆ωδεκανήσου Α.Ε.

Marathon Data Systems (MDS)

 

.
.